სერვისების განვითარების სააგენტომ ცესკო-ს პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა გადასცა

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ორშაბათი, 02 მაისი 2016 18:03

საარჩევნო კოდექსის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ვალდებულია, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სიის ფორმირებისთვის საჭირო მონაცემები წელიწადში ოთხჯერ  მიაწოდოს. დღეს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემები მიმდინარე წლის 1 მაისის მდგომარეობით გადაეცემა.

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკო-სთვის 1 მაისის მდგომარეობით გადაცემულ სიაში 3,53 მილიონი პოტენციური ამომრჩეველია. ამ სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მცხოვრები, ასევე საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული ის სრულწლოვანი პირები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი აქვთ. გადაცემულ სიაში ასევე შედიან ის ამომრჩევლები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე (ე.წ. უმისამართოები, სულ 30 298 პირი).

პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზის დახვეწისა და დაზუსტების მიზნით, იუსტიციის სამინისტრო, უკვე მეოთხე წელია, გამუდმებით მუშაობს.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“ 2015 წლის ოქტომბერში, არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე, დაიწყო. ამ პროექტის ფარგლებში, ხარისხიანი საარჩევნო სიის შესადგენად გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებებისა.

საარჩევნო კოდექსში 2014 წელს შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, ამომრჩეველთა სიის ერთ-ერთი დამატებითი რეკვიზიტია ამომრჩევლის ფოტოსურათი. შედეგად, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოს საარჩევნო უბნებზე კვლავ ფოტოსურათიანი სიები ექნება. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, პოტენციურ ამომრჩეველთა ბაზების რადიკალური გაუმჯობესება  გახდა შესაძლებელი. კერძოდ, 1 500 000-ზე მეტ მოქალაქეზე გაიცა ახალი ბიომეტრიული დოკუმენტი, რომელთაგან 750 000 პირადობის მოწმობა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით, უფასოდ გაიცა. დოკუმენტის გაცემისას მოქალაქეები გათავისუფლდენენ როგორც დოკუმენტის, ასევე ფოტოსურათის საფასურისაგან. მხოლოდ ამ ერთმა მასშტაბურმა ღონისძიებამ 2016 წლის არჩევნებისთვის 2 200 000-ზე მეტი ამომრჩევლის შესახებ ზუსტი, გაუყალბებელი ბიომეტრიული მონაცემი მოგვცა.

2016 წლის 15 თებერვლიდან დღესაც მოქმედებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმადაც, საფასურის გარეშე იღებენ პირადობის მოწმობას ის პირები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი საბუთი და ამიტომ არ არიან საარჩევნო სიაში, ან მოხსნილნი არიან რეგისტრაციიდან და ამიტომ ვერ ხვდებიან საარჩევნო სიაში, ანდა სააგენტოს ბაზებში არ არსებობს მათი ფოტო ან არსებული ფოტო უხარისხოა, რაც გამორიცხავს საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლის იდენტიფიკაციას. ამ აქციით დღემდე 61 979 პირმა ისარგებლა.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, რომელიც 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე იმუშავებს, მიზნად ისახავს: სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების ხარისხის ამაღლებასა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მაქსიმალურად სრულყოფილი ფორმით პოტენციურ ამომრჩეველთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების გადაცემას.

2015 წლის ოქტომბრიდან დღემდე, პროექტის ფარგლებში, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით განხორციელდა გარდაცვლილ და არასრულწლოვან პირთა ფოტოსურათების დადარება ყველა სრულწლოვანი პირის სურათთან, რაც მონაცემთა ბაზაში სავარაუდო გაორებების აღმოფხვრას ისახავდა მიზნად (ერთმანეთთან დადარდა 1 647 129  მონაცემი; აღმოიფხვრა 481 გაორება); იუსტიციის მინისტრის 15 თებერვლის ბრძანების საფუძველზე, საფასურის გადახდის გარეშე გაიცა 61 000-ზე მეტი პირადობის მოწმობა იმ პირებზე, ვინც მანამდე რეგისტრაციიდან მოხსნილად ითვლებოდა ან საერთოდ არ ჰქონდა არანაირი საბუთი; გამოვლენილ იქნა დაურეგისტრირებელი გარდაცვალების ფაქტები და ისინი დარეგისტრირდა (210 ფაქტი); შემცირდა ბაზაში არსებული, უსურათო და უხარისხო სურათების მქონე მონაცემები (აღდგენილია 1 554 ფოტოსურათი); შესწორდა მოქალაქის სახელიდან გამომდინარე (მაგ. სულიკო, საშა და სხვ.) სქესის აღმნიშვნელ გრაფაში არსებული შეცდომები (112 მონაცემი) და სხვ.

მონაცემთა დაზუსტება, ხშირ შემთხვევაში, მოქალაქეებთან შინ მისვლის შედეგად განხორციელდა. სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები თავად მიდიოდნენ იმ ამომრჩევლებთან, რომელთა მონაცემებიც სააგენტოს ბაზებში გარკვეულ ხარვეზებს შეიცავდა. ისინი მოქალაქეებს ადგილზევე უღებდნენ ბიომეტრიულ ფოტოს, ატარებდნენ შესაბამის პროცედურებს და, 15 თებერვლის ბრძანების საფუძველზე, პირადობის მოწმობას უსასყიდლოდ გასცემდნენ.

„საარჩევნო სიების სრულყოფის” პროექტი 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება და, ზემოაღწერილი აქტივობების პარალელურად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულო დაწესებულებების არქივების დიგიტალიზაციას დაასრულებს. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სერვისების განვითარების სააგენტო, 15 ივლისს, პოტენციურ ამომრჩეველთა სიას ცესკო-ს კიდევ ერთხელ გადასცემს.

ამ პერიოდში, აუცილებელია, რომ იმ ამომრჩეველმა, რომელსაც არ აქვს არც პირადობის მოწმობა და არც ბიომეტრიული პასპორტი (სავარაუდოდ 64 600 პირი) ან მოხსნილია რეგისტრაციიდან და შეჩერებული/გაუქმებული აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოქმედება (სავარაუდოდ 98 727 პირი), მიმართოს იუსტიციის სახლებს, სერვისების განვითარების ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს, მიიღოს უფასოდ პირადობის მოწმობა და ამ გზით აღადგინოს თავი საარჩევნო სიაში.

რაც შეეხებათ იმ პირებს, ვინც რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე (ე.წ. უმისამართოები), მათ 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, როგორც ამას  საარჩევნო კოდექსის 31-ე მუხლის მეორე პუნქტი „ე“ ქვეუნქტი და მე-5 მუხლის პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს.

„საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, 2016 წლის 26 მაისიდან ახალ კომპონენტსაც შეიძენს. კერძოდ, 26 მაისიდან 26 ივნისამდე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება იქნება უფასო, რაც პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემების კიდევ მეტად დაზუსტებას შეუწყობს ხელს.

„2015 წლის ოქტომბრიდან მოქმედი „საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი-2“, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გატარებულ ღონისძიებებთან ერთად, საშუალებას გვაძლევს განვაცხადოთ, რომ საქართველოს, 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე, დამოუკიდებლობის შემდგომი პერიოდის ყველაზე ხარისხიანი საარჩევნო სია ექნება“ - განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა.
 

ცესკო არჩევნების პროცედურებს განმარტავს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ოთხშაბათი, 06 აპრილი 2016 16:21

ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებთან და წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას პრემიერისგან სამართლებრივი აქტის მიღების  შემდეგ დაიწყებს. 

პრეზიდენტის მიერ გაგზავნილი დოკუმენტის განხილვისთვის პრემიერს, კანონმდებლობის მიხედვით, ათდღიანი ვადა აქვს. 

ცესკო-ში ასევე აცხადებენ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიებს რეგისტრაციის გავლა უკვე შეუძლიათ. 

ამ ეტაპზე უკვე დარეგისტრირდა ერთი პარტია - „სახალხო ხელისუფლება“.

ცესკო-ში მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების დადგენაზე იმსჯელეს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ხუთშაბათი, 24 მარტი 2016 17:30

 საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების დადგენაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია მუშაობს. 

ცესკო-ში დღეს პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები მოისმინეს. 

ოპოზიციას პრეტენზიები, ძირითადად, თბილისის საზღვრებთან დაკავშირებით აქვთ. მათ გააპროტესტეს, მაგალითად, ზაჰესის დიდუბის ოლქთან მიერთება. ასევე, ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ საზღვრების გადანაწილება წინა არჩევნებზე „ქართული ოცნებისა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ შედეგების მიხედვით მოხდა. 

ამ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. თამარ ჟვანიამ ასევე განაცხადა, რომ მომავალ არჩევნებზე მაჟორიტარებს რაიონების, მაგალითად, დიდუბის ან საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარი აღარ ერქმევათ. ოლქების დადგენილ საზღვრებს 1-ელ აპრილამდე საკუთარი ნუმერაცია მიენიჭება და მაჟორიტარიც იმ კონკრეტული ნომრის ოლქის წარმომადგენელი იქნება პარლამენტში.

ცესკოში ვენეციის კომისიის წევრებთან შეხვედრა აქციის ფონზე მიმდინარეობს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ორშაბათი, 15 თებერვალი 2016 10:36

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ყოფილი თანამშრომლები აქციას მართავენ. მათ ვენეციის კომისიის წევრებსა და ეუთოს ექსპერტებს წერილის სახით ოფიციალური მიმართვა გადასცეს, სადაც, მათი თქმით აღნიშნულია, რომ ცესკო რაიონულ წარმომადგენლობებში ახალ თანაშრომლებს პარტიული ნიშნით არჩევს.  

საარჩევნო კომისიის ყოფილი თანამშრომელი ნენე დალაქიშვილი აცხადებს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრების ახლად არჩევა კანონის სრული უგულებელყოფით მოხდა.

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოს თავმჯდომარესა და თბილისში ვიზიტად მყოფი ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრა უკვე დაიწყო.

ცესკომ 64 საოლქო საარჩევნო კომისიის 182 წევრი აირჩია

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
პარასკევი, 05 თებერვალი 2016 17:21

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 64 საოლქო საარჩევნო კომისიის 182 წევრი აირჩია. საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელახალი დაკომპლექტება, წევრების უფლებამოსილების ვადის გასვლამ განაპირობა. არჩევის პროცესს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებოდნენ.

ცესკო მიესალმება საოლქო საარჩევნო კომისიების განახლებულ შემადგენლობას და უსურვებს მათ წარმატებულ საქმიანობას საარჩევნო ადმინისტრაციაში.

ცესკო, ასევე მადლობას უხდის საოლქო საარჩევნო კომისიების თითოეულ წევრს, საარჩევნო პროცესების წარმართვაში შეტანილი წვლილისა და გაწეული საქმიანობისთვის.

2016, 2017 და 2018 წლების საპარლამენტო, თვითმმართველობის და საპრეზიდენტო არჩევნების მაღალი სტანდარტებით ჩატარება, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. სტრატეგიული პრიორიტეტების შესაბამისად, ცესკო გააძლიერებს და განავითარებს არჩევნების ხელშემწყობ საქმიანობებს, მათ შორისაა: ადმინისტრაციის კვალიფიკაციის ამაღლება და შესაძლებლობების გაძლიერება, ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო პროგრამები, ჩართული მხარეებისთვის საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის სასწავლო პროექტების განხორციელება. ცესკო მიესალმება კვალიფიციური პირების აღნიშნულ საქმიანობებში მონაწილეობას.

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა ეფუძნება კანონის პატივისცემას, პროფესიონალიზმს, საარჩევნო პროცესების საერთაშორისო სტანდარტების და პრინციპების შესაბამისად განხორციელებას. დარწმუნებულები ვართ, რომ საარჩევნო კომისიების თითოეული წევრი, სრული პასუხისმგებლობით მოეკიდება მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს და უზრუნველყოფს არჩევნების ჩატარებას დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად.

გარდაბნის არჩევნებთან დაკავშირებით ცესკო განცხადებას აკეთებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ხუთშაბათი, 28 იანვარი 2016 09:57

გარდაბანში რიგგარეშე არჩევნები მიმდინარეობს, ამასთან დაკავშირებით ცესკო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს.  პირველი საინფორმაციო ბრიფინგი უწყებაში რამედნიმე წუთის წინ გაიმართა.

პრეს სპიკერის ინფორმაციით, ყველა უბანი თავის დროზე გაიხსნა, თუმცა ორ მათგანზე - 54-ე და 30-ე უბანზე, კენჭისყრის პროცედურები დადგენილ ვადაზე მეტ ხანს გაგრძელდა.

"ყველა საარჩევნო უბანი დროულად, დილის 8 საათზე, გაიხსნა, თუმცა 2 უბანზე კენჭისყრის პროცედურები დადგენილზე ოდნავ მეტხანს გაგრძელდა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით, დღეს კენჭისყრის შენობაში აგიტაცია იკრძალება, ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიოში, კანონით აკრძალულია კენჭისყრის დღის 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება,“- განაცხადა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა, ანა მიქელაძემ. 

ცესკოში დღის განმავლობაში სულ ოთხი პრესკონფერენციის მოწყობა იგეგმება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში განრიგი შესაძლოა, შეიცვალოს. 

გარდაბანში 700 სამხედრო მოსამსახურისთვის სპეციალაური უბანი გაიხსნება

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ოთხშაბათი, 13 იანვარი 2016 18:20

28 იანვარს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ რიგგარეშე არჩევნებზე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სპეციალური უბანი გაიხსნება.

სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლის საჩივარი თავდაცვის სამინისტროს მიერ შედგენილ ამომრჩეველთა 700 კაციან სიას ეხებოდა.

საჩივარში საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ სამინისტრომ სიები კანონის დარღვევით შეადგინა და ვაზიანის ბაზაზე ხმის მიცემის უფლების მქონე 700 სამხედრო მოსამსახურის არსებობა არ დაადასტურა.

ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ საჯაროდ დადებული პირობა დაარღვია და გამონაკლისი სახის უბნების გაუქმება არ მოახდინა.

„ეს არის თავდაცვის სამინისტროს არაკომპეტენტურობა და თავდაცვის მინისტრის ტყუილი, იმიტომ, რომ ჩვენ გვახსოვს თინა ხიდაშელის დაპირება, რომ 2016 წელი იქნება წელი, რომელიც გამონაკლისი სახის უბნებისგან იქნებოდა თავისუფალი. როგორც ყველაფერი ქართულ ოცნებაში ესეც ტყუილი აღმოჩნდა,“ - აცხადებს ლევან თარხნიშვილი.

კონფერენცია „გენდერული თანასწორობა საარჩევნო პროცესებში“

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ხუთშაბათი, 26 ნოემბერი 2015 18:15

„გენდერული თანასწორობა საარჩევნო პროცესებში“ – ამ თემაზე 25-26 ნოემბერს, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიასთან თანამშრომლობით რეგიონულ კონფერენციას მართავს. კონფერენცია თამარ ჟვანიამ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხათუნა თოთლაძემ, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა კრისტიან ურსემ, ვენეციის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჰერდის თორგეისდოტირმა და გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე შომბი შარპმა გახსნეს.

ორი დღის განმავლობაში მონაწილეები გენდერული თანასწორობის ჭრილში საარჩევნო სისტემებისა და საარჩევნო პროცესების საუკეთესო პრაქტიკაზე იმსჯელებენ. განიხილავენ საერთაშორისო სტანდარტებს და რეკომენდაციებს. მოხდება ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით მიღებული შედეგების შეფასება. ცესკოს გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე საქართველოში ქალთა მონაწილეობის კუთხით საარჩევნო მოდელისა და პოლიტიკური სისტემის გავლენაზე წარადგენს პრეზენტაციას. მომხსენებლებს საშუალება ექნებათ გენდერული თანასწორობის კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე ისაუბრონ. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ამ მხრივ საქართველოს გამოცდილებაზე ისაუბრებს და სტუმრებს გენდერული თანასწორობის გლობალური სტრატეგიის განხორციელების კუთხით არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე მიაწვდის ინფორმაციას.

რეგიონულ კონფერენციას მოლდოვასა და აზერბაიჯანის საარჩევნო ადმინისტრაციების, სამთავრობო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან, მათ შორის ეუთოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი (OSCE/ODIHR), საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES), ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI), დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ინსტიტუტი (International IDEA), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირის (EU) დელეგაცია საქართველოში, საერთაშრისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ვენეციის კომისია და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა.

გენდერულ საკითხებზე ცესკოსა და ვენეციის კომისიის ერთობლივი კონფერენცია ევროკავშირის (EU) ფინანსური მხარდაჭერით იმართება.

31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგები

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
კვირა, 01 ნოემბერი 2015 10:41

შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგები 1 ნოემბრის 02:00 საათზე ცესკოს თავმჯდომარემ წარადგინა. თამარ ჟვანიას განცხადებით, ხმის დათვლის პროცესი საარჩევნო უბნების უმეტეს ნაწილში დასრულებულია. 

ცესკოში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე თამარ ჟვანიამ წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე უჯარმაში შეკრებილ პირებს მიმართა და სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა - “მინდა მოვუწოდო უჯარმაში შეკრებილ პირებს და განსაკუთრებით პოლიტიკურ ძალებს, ჩართულ მხარეებს, ნუ დაძაბავენ სიტუაციას და ნუ შეუშლიან ხელს საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას; მე-13-ე უბანზე ახლა მიმდინარეობს როგორც ამ უბნის, ისე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნის შედეგების დათვლა. იქ მუშაობს საარჩევნო ადმინისტრაცია და მინდა მოვუწოდო ყველას, ნუ შეუშლიან საარჩევნო ადმინისტრაციას ხელს და პირიქით - ხელი შეუწყონ, რომ დღევანდელი არჩევნები დასრულდეს მშვიდად, ისევე როგორც მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა".

ცესკოს თავმჯდომარემ მედიას საქართველოს პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგები გააცნო:

საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის №11 საგარეჯოს ოლქში, ამ დროისთვის 50-დან 48 უბანია დათვლილი. წინასწარი შედეგები ასე გამოიყურება:

№8 ირმა ინაშვილი 6880 (47,48%)

№41 თამარ ხიდაშელი 6967 (48,08%)

№42 ზურაბი ჯორბენაძე 66 (0,45%)

№43 მიხეილ ანდღულაძე 243 (1,67%)

№44 გიორგი დავითაია 334 (2,3 %)

№65 მარტვილის ოლქში კი  დათვლილია ყველა უბანი და წინასწარი შედეგების მიხედვით ხმების 27,45% (3641 ხმა) მიიღო ეთერ მეძველიამ (№8), ხოლო 72,54% (9620 ხმა) სოსო დანელიამ (№41).

უკვე დათვლილია ყველა ის საარჩევნო უბანი, სადაც საკრებულოს შუალედური არჩევნები ჩატარდა. შედეგები ასე გამოიყურება:

საგარეჯოს ოლქი №11.12

№7 მანანა ასანიშვილი - 31 (3,51%)

№ 8 ამირანი საგინაშვილი - 169 (19,16%)

№41 ზაზა ჩიხლაძე - 397 (45,01%)

№45 მალხაზ გრძელიშვილი - 285 (32.31 %)

დმანისის ოლქი №24.06

№41მზია ნინიაშვილი - 553 (100%)

ვანის ოლქი №53.07

№41 რაული ძაგნიძე - 367 (69,11%)

№42 თამაზი სანადირაძე - 4 (0,75%)

№43 კონსტანტინე გურგენიძე - 160 (30,13%)

ხობის ოლქი №66.06

№8 ტარიელი ზარანდია - 115 (26,56%)

№41 მელორი გელანტია - 318 (73,44%)

 

დეტალური ინფორმაცია შედეგების შესახებ იხილეთ - results.cec.gov.ge

ამომრჩეველთა აქტივობა საქართველოს პარლამენტის და საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე 12:00 სთ-ის მდგომარეობით

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
შაბათი, 31 ოქტომბერი 2015 14:06

ცესკომ მედიას 12:00 სთ-ის მდგომარეობით ამომრჩეველთა აქტივობა გააცნო. როგორც კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, საგარეჯოში ამომრჩეველთა 12,7%-მა მიიღო მონაწილეობა, მარტვილში - 12,7 %-მა, დმანისში - 7,2%-მა, ვანში - 21%-მა, ხოლო ხობში - 20,1%-მა.  საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში,  ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს.

„შეგახსენებთ, რომ არჩევნებს დღეს აკვირდება 22 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 728 დამკვირვებელი, 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის - 22 დამკვირვებელი და მედია ორგანიზაციების 347 წარმომადგენელი.

მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის შენობაში აგიტაცია იკრძალება, ასევე, აკრძალულია წინაასარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიო ეთერში. კანონით ასევე იკრძალება კენჭისყრის დღის 20:00 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება.

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია მოგიწოდებთ აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ კენჭისყრის პროცესში,“ აღნიშნა ანა მიქელაძემ საინფორმაციო ბრიფინგის ბოლოს.

ბიზნეს ნიუსი

რასაცა გასცემ, შენია - ქეშბექი  ლიბერთისგან

რასაცა გასცემ, შენია - ქეშბექი ლიბერთისგან

ლიბერთიმ თავისი მომხმარებლებისთვის სრულიად ახალი, ...

გიორგი გახარია ბიზნესმენებს - ბიზნესი არის ეკონომიკაში ძირითადი ძალა

გიორგი გახარია ბიზნესმენებს - ბიზნესი არის ეკონომიკაში ძირითადი ძალა

გავიხსენოთ ის ტრადიცია, როდესაც საკმაოდ ხშირად, აქ...

პოპულარული

« ნოემბერი 2019 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური