საკონსტიტუციო სასამართლო განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია სამართალი
ოთხშაბათი, 11 ნოემბერი 2015 14:48

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს განმწესრიგებელი სხდომა, ზეპირი მოსმენით, „შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად , აღნიშნულ საქმეზე მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტი."ნიუსდეი"განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ.

მოსარჩელე ითხოვს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271-ე მუხლის, 198-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-3 ნაწილის პირველი წინადადების არაკონსტიტუციურად ცნობას საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე, 24-ე მუხლებთან და 42-ე მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებთან მიმართებით.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271-ე მუხლი ითვალისწინებს სამოქალაქო საქმის განმხილველი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას, რომელიც არ არის გადაცემული დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198-ე მუხლიის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ადგენს სამოქალაქო საქმის განმხილველი სასამართლოს უფლებამოსილებას, სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით დაავალდებულოს მოპასუხე მის მფლობელობაში არსებული ნივთი გადასცეს აღმასრულებელს სეკვესტრის (ქონების იძულებითი მართვა) სახით, ხოლო მე-3 ნაწილის პირველი წინადადება კი განსაზრღვრავს, რომ გარდა 198-ე მუხლის მე-2 ნაწილში ჩამოთვლილი ღონისძიებებისა, სასამართლოს შეუძლია გამოიყენოს სარჩელის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებებიც, თუ ეს აუცილებელია სარჩელის უზრუნველყოფისათვის.

მოსარჩელე მიუთითებს, რომ სადავო ნორმები ბუნდოვანია და არ აკმაყოფილებს კანონის განსაზღვრულობის პრინციპს. მათ საფუძველზე შეიძლება გამოყენებული იქნეს ისეთი უზრუნველყოფის ღონისძიება, რომლის არც სახე, არც ინტენსივობა და არც შინაარსი კანონით პირდაპირ არ არის განსაზღვრული. მათ შორის, სადავო ნორმები ქმნის შესაძლებლობას მოსამართლემ მესაკუთრეს ჩამოართვას ქონებაზე მფლობელობა დავის დასრულებამდე, ისე რომ ჯერ კიდევ ძალაში არ იყოს შესულა სასამართლოს გადაწყვეტილება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმების მოქმედებით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციით დაცული საკუთრების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება.

N681 კონსტიტუციურ სარჩელს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია. საქმის განხილვაში მონაწილეობენ მოსარჩელის, „შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ წარმომადგენლები თამთა მურადაშვილი და დიმიტრი საძაგლიშვილი და მოპასუხის, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი თამარ მესხია.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია სამართალი
სამშაბათი, 10 ნოემბერი 2015 15:43

სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის სასამართლო დავასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განცახდებას ავრცელებს.

ამ განცხადების საფუძვლად საბჭო ამ საქმის ირგვლივ მაღალ საზოგადებრივ ინტერესსა და რეზონანსულობას ასახელებს. 

"ყველას აქვს უფლება გამოხატოს, მათ შორის, კრიტიკული მოსაზრება, სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუმცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ყოვლად დაუშვებელად მიიჩნევს სასამართლო კორპუსისა და კონკრეტულ მოსამართლეთა მისამართით ნებისმიერ ისეთ საჯარო განცხადებას, რომელიც აშკარად შეურაცხყოფს სასამართლოს პრესტიჟსა და ავტორიტეტს და შეიძლება აღქმულ იქნეს, როგორც სასამართლოს ან/და მოსამართლის დაშინების, ზეწოლის ან, მათზე რაიმე ფორმით გავლენის მოხდენის მცდელობა. ასეთმა განცხადებამ, შეიძლება ასევე დააზარალოს ზემდგომ, სააპელაციო თუ საკასაციო ინსტანციებში საქმის დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და შინაგანი რწმენის საფუძველზე გადაწყვეტილების გამოტანა და მართლმსაჯულების აღსრულება.

"საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით განმარტავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის, ასევე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლის თანახმად, მოსამართლე თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი, ხოლო მე-8 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, დაწესებულებას, საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ გაერთიანებას, თანამდებობის პირს, იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს ეკრძალებათ სასამართლოს დამოუკიდებლობის შელახვა. მოსამართლეზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით.

"სასამართლოს გადაწყვეტილებები ემყარება კანონსა და მხარეთა მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, რომლებიც მოსამართლის მიერ შეფასებულია შინაგანი რწმენის საფუძველზე და ამასთან, მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის უმთავრესი პრინციპის განუხრელი დაცვით.

"საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოუწოდებს სახელისუფლო თუ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო სექტორს, ინტერესთა ჯგუფებს, ისევე მასმედიას, გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებისას თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისაგან, რომლებიც ზიანს აყენებს სასამართლოს ავტორიტეტსა და პრესტიჟს და იწვევს სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობის დაკარგვას," - ნათქვამია იუსტიციის უმაღელსი საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 

გია ყარამანიშვილი ახალ განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
ორშაბათი, 09 ნოემბერი 2015 09:50

"რუსთავი 2"-ის 91%-იანი წილის მფლობელის გია ყარამანაშვილის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ტელეკომპანიის დათმობას სთხოვდნენ.

"მრავალჯერ მიმიღია სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა კონფიგურაციის შემოთავაზება წილების დათმობის შესახებ, მაგრამ არც ერთი ყიდვის შესახებ. ეს ხდებოდა არჩევნების მერე. პირველი დღეებიდანვე. თითქმის წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. იყო რამდენიმე შეთავაზება, რომ "რუსთავი 2" გადამეცა მმართველობაში რაღაც სპეციალურად შექმნილი საბჭოსთვის, რაც სრულიად ნათელია როგორ და რისთვის კეთდებოდა, ამაზე მე თავიდანვე უარი განვაცხადე", - განაცხადა გია ყარამანიშვილმა.

სამშაბათს "რუსთავი 2-ის" შესახებ ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას გააკეთებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
კვირა, 08 ნოემბერი 2015 15:09

საგურამოში მყოფმა ბიძინა ივანიშვილმა, რუსთავი 2-ის შესახებ საუბარი არ ისურვა.მან განაცხადა, რომ რუსთავი2-ის შესახებ სამშაბათს ისაუბრებს. რა ფორმით აპირებს ივანიშვილი სამაუწყებლო კომპანიის შესახებ საუბარს ამ დროისთვის ცნობილი არ არის.

 შეგახსენებთ,რომ საგურამოში ილიაობას აღნიშნავენ , სადაც მთავრობის წევრებიც არიან შეკრებილები. 

ლევან და გია ყარამანიშვილები განცხადებას ავრცელებენ

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
კვირა, 08 ნოემბერი 2015 09:57

არც დვალთან და არც საყევარიშვილთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო, - აცხადებენ სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის 91 პროცენტიანი წილის მფლობელები. ამ თემაზე ლევან და გია ყარამანიშვილებმა განცხადება გაავრცელეს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:
"გუშინ, 6 ნოემბერს, ქართული საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის უპრეცენდენტო რეაქციის ფონზე, კონსტიტუციური სივრციდან მთლიანად გასულმა ივანიშვილის ხელისუფლებამ დროებით უკან დაიხია და მესამე პირების სახელით შემოგვთავაზა დაგვესახელებინა ჩვენთვის მისაღები კანდიდატი, რომელსაც ე.წ. "დროებითი მმართველები" მიანიჭებდნენ "სრულ უფლებამოსილებას" ტელეკომპანიის მართვასთან დაკავშირებით. ამ შემოთავაზებაში ისევე, როგორც "რუსთავი 2"-ის ხელში ჩასაგდებად მიმდინარე შეტევის ყველა სხვა დეტალში, ნათლად ჩანს რუსული პოლიტიკური მენტალობისთვის დამახასიათებელი ცინიზმი, როცა მხარე, რომელიც თავად არის პრობლემის ერთადერთი წყარო, გამოხატავს, ვითომდა, დახმარების სურვილს ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით. ჩვენი ხალხი არაერთხელ გამხდარა ასეთი ცინიზმის მსხვერპლი, თუნდაც ჩვენ მშობლიურ აფხაზეთში.
ბუნებრივია, არ ვაპირებთ ხელისუფლების მიერ საქართველოს კონსტიტუციის გვერდის ავლით დანიშნული პოლიტიკური ცენზორების ლეგიტიმაციას მათთან თანამშრომლობით. მათი დანიშვნა იმთავითვე ანტიკონსტიტუციურია. არც დვალთან (რომლის გარიგება ხელისუფლებასთან ამ შეტევის დაწყებისთანავე აშკარა იყო) და არც საყევარიშვილთან (რომელიც ხელისუფლებამ 3 წლის წინ მიავლინა ტელეკომპანია "იმედში" სრული საკადრო წმენდის ჩასატარებლად) არაფერი გვაქვს სალაპარაკო.
სურვილის შემთხვევაში, საქართველო ხელისუფლებას გააჩნია ყველა კანონიერი საშუალება, "რუსთავი 2"-ს მოუხსნას ის პრობლემა, რომელიც მან თავად შექმნა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ბრძოლას ქართულ საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ჩვენს ხელთ არსებული ყველა კანონიერი, სამართლებრივი გზით", - ნათქვამია განცხადებაში.

გოგი თოფაძე პარლამენტს ტოვებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
პარასკევი, 06 ნოემბერი 2015 18:24

ფრაქცია "ქართული ოცნება - მრეწველების" თავმჯდომარე გოგი თოფაძე პარლამენტს ტოვებს.აღნიშნულთან დაკავშირებით თოფაძე განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:
"კოალიცია "ქართული ოცნება" ერთი ნიშნით ჩამოყალიბდა: თავიდანვე არავისთვის ყოფილა საიდუმლო, რომ მასში შემავალ პოლიტიკურ სუბიექტებს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ერთნაირი ხედვა არ გააჩნდათ, მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებდა მთავარი - კოალიციის შემქმნელის ბ-ნ ბიძინა ივანიშვილის დიდი იმედი, რწმენა, რომ სნორედ მისი თავკაცობით და მასთან ერთად მოვახერხებდით იმჟამინდელი ხელისუფლების მოცილებას პოლიტიკური ასპარეზიდან, რაც ქვეყნის გადარჩენის ტოლფასად მიგვაჩნდა და მიგვაჩნია კიდეც. ჩვენ გვაერთიანებდა უპირობო მზადყოფნა, ქვეყანაში არსებული, უკვე სრულიად აუტანელი არაადამიანური, შეიძლება ითქვას საკუთარი მოსახლეობისადმი მტრობით გაჟღენთილი ვითარება ერთხელ და სამუდამოდ შეგვეცვალა და მე, ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად, კვლავაც ამ მზადყოფნის ერთგული ვრჩები. არც დავმალავ, რომ აზრთა გარკვეული სხვადასხვაობა ჩემსა და ჩემს კოლეგებს შორის კოალიციაში, შეიძლება დღესაც არსებობდეს, მაგრამ ეს სხვადასხვაობა არასოდეს შეხებია ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ ამოცანას თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოების ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების თაობაზე.
პოლიტიკაში ყოფნა თუ პარლამენტის წევრობა, ჩემთვის არასდროს ყოფილა თვითმიზანი და მხოლოდ იმიტომ ვარჩიე ეს ასპარეზი, წარსულში ნათლად რომ ვხედავდი ქვეყნის განვითარების არასწორ, არამართებულ გეზს. არაერთხელ საჯაროდ განმიცხადებია, რა უიმედო პერსპექტივას უქმნიდა ქვეყანას წინა ხელისუფლებების მანკიერი, მავნებლური სტრატეგია და სამწუხაროდ, ბევრი ჩემი და ჩვენი პარტიის (თანამოაზრეების) პროგნოზი არაერთხელ გამართლდა კიდეც.
დღეს ბევრად უფრო იმედიანად ვუყურებ მომავალს და ჩემს უპირველეს მოვალეობად გულწრფელად მიმაჩნია, ნებსით თუ უნებლიედ არანაირი დისონანსი არ შევიტანო კოალიციის ერთობაში. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ხელისუფლება უთუოდ უკეთესობისაკენ წაიყვანს ქვეყანას და მეც, სადაც არ უნდა ვიმყოფებოდე, მხოლოდ მხარში დავუდგები და შეძლებისდაგვარად შევეხიდები ამ უაღრესად საშურ საქმეში.
ვფიქრობ, ამ ეტაპზე სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდეც დავტოვო პარლამენტი, რათა ჩემი აზრი ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით, დაბრკოლება არ აღმოჩნდეს კოალიციის, მათ შორის, ჩვენი პარტიის მიზანმიმართულ ქმედებისთვის, ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დაამყაროს ნორმალური, მშვიდი ვითარება. თუმცა, საბოლოო გადაწყვეტილებას მხოლოდ მას შემდეგ მივიღებ, როცა დასრულდება ჩვენი ფრაქციის მრავალწლიანი მუშაობა საქართველოს მოსახლეობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან კანონპროექტზე. ეს კანონპროექტი გულისხმობს ჩვენი ბუნებრივი ბიომრავალფეროვნების დაცვას, რამაც საბოლოოდ უნდა დაუსვას წერტილი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ინტროდუქციას" - აცხადებს თოფაძე.

„ქართულ ოცნებას“ სერიოზულად უჭირს“-ხუხაშვილის განცხადება

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
პარასკევი, 06 ნოემბერი 2015 16:31

ექსპერტ გია ხუხაშვილის თქმით, კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ სერიოზულად უჭირს.

„მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში ერთადერთი ოპოზიციური პარტია მონაწილეობდა,  ხელისუფლებას დასჭირდა უზარმაზარი ძალისხმევა, მათ შორის - რბილად რომ ვთქვათ, ადმინისტრაციული რესურსის ძალიან ინტენსიური გამოყენება, იმისათვის, რომ ეს არჩევნები მოეგო. ჯამში, ხელისუფლების რეიტინგი, ადმინისტრაციული რესურსის ჩათვლით, 15%-ით გაიზომა. ეს სურათი გვაქვს დღეს და ბუნებრივია, რომ კოალიციას სერიოზულად უჭირს“,-აღნიშნა „სპუტნიკ-ჯორჯიასთან“ გია ხუხაშვილმა.

მისივე თქმით, შუალედურ არჩევნებზე  ამომრჩეველთა 70% არ მივიდა, ხოლო ხელისუფლების კანდიდატს ხმა ადმინისტრაციული რესურსის ფონზე მისულმა, ამომრჩევლის  ნახევარმა მისცა.

ცესკოს წინასწარი მონაცემებით, საგარეჯოში „ქართული ოცნების“ კანდიდატმა, თამარ ხიდაშელმა ხმათა 49,5% მიიღო და „პატრიოტთა ალიანსის“ კანდიდატ ირმა ინაშვილს 3,67%–ით აჯობა. 

 

გაათავისუფლებენ თუ არა რუსთავი 2- ის ჟურნალისტებს -ხალვაშის განცხადება

გამოქვეყნებულია საზოგადოება
პარასკევი, 06 ნოემბერი 2015 11:36

ტელეკომპანია „რუსთავი2“-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ქიბარ ხალვაშმა, ჯარჯი აქიმიძემ, დავით დვალმა და რევაზ საყევარიშვილმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს.

„რუსთავი2“-ის ჟურნალისტის შეკითხვაზე არის თუ არა გამზადებული გასათავისუფლებელი ჟურნალისტების სია, რომელთაც ხალვაში ზონდერ-ჟურნალისტებად მოიხსენიებდა. ხალვაშის თქმით ეს ტერმინი ალბათ არასწორად იხმარა. მისი განცხადებით მთავარია რომ ჟურნალისტი იყოს ობიექტური.

„თქვენ თუ ობიექტური ხართ, იმუშავეთ და მიაწოდეთ საზოგადოებას ინფორმაცია, არავის არ გაუთავისუფლებიხართ. კეთილი ინებეთ, იშრომეთ და იყავით ბედნიერები“ - განაცხადა ხალვაშმა.

ნიკა გვარამიას განცხადებებს საკრებულოს დეპუტატი სოსო მანჯავიძე აფასებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
პარასკევი, 06 ნოემბერი 2015 10:04

გვარამიას, რომ ვუყურებ, სულ ძირმაგარა მახსენდება იმ სტადიაში, როცა აუტანელი ქავილის განცდა გაიძულებს ხელი დააჭირო, გამოადინო და განთავისუფლდე მისგან, – ასე აფასებს სოციალურ ქსელში ნიკა გვარამიას განცხადებებს  საკრებულოს დეპუტატი სოსო მანჯავიძე.  მანჯავიძე ფეისბუქის პირად გვერდზე “რუსთავი 2”-ს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა:

“ზნეობის სვეტი, ბუმბერაზი დავითაია, სიმართლის გუშაგი ბოკერია,უმწიკვლო ჩერგოლეიშვილი… სად შეიკრიბა ამდენი დიადი პიროვნება? და აი, თვით იგი, თავისუფალი სიტყვის მებაირახტრე, გმირი გვარამია.
მე ვერ ვიხსენებ ისეთ სიმამაცეს ისტორიაში, როგორიც მან გამოამჟღავნა, როცა თქვა, რომ თავიც მისია და ფეხებიც.
ეს ნათქვამი კოპერნიკის ცნობილ სიტყვებს მაგონებს კოცონთან.
“ის მაინც ბრუნავს”! თქვა კოპერნიკმა. “თავიც ჩემია და ფეხებიც”! – თქვა გვარამიამ.
მართალია, კოპერნიკი ჭეშმარიტებისთვის იბრძოდა, ხოლო გვარამია საკუთარი ანალურ-ორალურ ვნებებს იცავს, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
გმირობა-გმირობაა.
ისე, გულწრფელ შეკითხვას დაგისვამთ, რა უნდა ვუყოთ ამ ხალხს?”, – წერს მანჯავიძე ფეისბუქის პირად გვერდზე.

შეგახსენებთ,რომ მოსამართლე ურთმელიძემ , რუსთავი 2 -ის დროებით მმართველად რევაზ საყევარიშვილი და დავით დვალი დანიშნა. 

გიორგი მარგველაშვილი განცხადებას ავრცელებს

გამოქვეყნებულია პოლიტიკა
ხუთშაბათი, 05 ნოემბერი 2015 17:09

21-ე საუკუნეში ჩვენ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება უნდა შევათავსოთ და შევახამოთ ერთმანეთთან. ესენია, ერთი მხრივ, მობილიზებული, მოტივირებული და ძალიან ძლიერი შეიარაღებული ძალების შექმნა და განვითარება, ხოლო, მეორე მხრივ, დემოკრატიული საზოგადოების ურყეობის და კონსტიტუციური სტაბილურობის გარანტიების განმტკიცება, - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სასტუმრო "ქორთიარდ მარიოტში" განაცხადა, სადაც საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე "დემოკრატიული კონტროლი საქართველოს უსაფრთხოების სექტორზე".
ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით, ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო და შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო კონტროლის და ზედამხედველობის ფუნქცია იყოს არა მხოლოდ კონცეპტუალურად მოგვარებული, არამედ გაჯერებეული, გაზიარებული და განმტკიცებული როგორც მთელ საზოგადოებაში, ისე პოლიტიკურ სპექტრსა და თავად შეიარაღებულ ძალებში.გიორგი მარგველაშვილის შეფასებით, ამ თვალსაზრისით საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აქვს წინ გადადგმული, რის გამოც ჩვენი შეიარაღებული ძალები ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური და ნატო-ს სტანდარტებთან მიახლოებულია.
"ჩვენ გვყავს არმია, რომელიც ურთულეს ამოცანებს ასრულებს გლობალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მეორე მხრივ, გვაქვს ძირითადი კონსტიტუციური ჩარჩო არმიისა და სამოქალაქო სტრუქტურების თანამშრომლობისა და ერთობლივი ფუნქციონირების მიმართულებით. ნება მომეცით, მოგახსენოთ ამ თემის შესახებ: პირველ რიგში, ეს არის ხელისუფლების აღმასრულებელი ნაწილი და კერძოდ, თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც უკვე ტრადიციულად ჩამოყალიბდა როგორც სამოქალაქო სტრუქტურა, რომლის ხელმძღვანელიც არის სამოქალაქო პირი და ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმიული ნაბიჯია სწორედ ევროპული ტრადიციის ფარგლებში. თავის მხრივ, თავდაცვის სამინისტროზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი. პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის მიერ უნდა ხორციელდებოდეს სკურპულოზული ანალიზი იმისა, რა რის ფარგლებში და რა პოლიტიკით ხორციელდება ჩვენს თავდაცვის უწყებაში, რანაირად ვითარდება საქართველოს შეიარაღებული ძალები და ის პროცესები, რომელიც შეიარაღებულ ძალებში ხორციელდება, რამდენად მოდის თანხვედრაში იმ ძირითად მიზნებთან, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი უსახავს ჩვენს არმიას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნდობის ჯგუფი, რომელიც თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ნაწილია", - აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა.
ქვეყნის პირველი პირის აზრით, აღნიშნული სისტემები ნათლად აჩვენებს ჩვენს კონსტიტუციურ არქიტეტქურაში რამდენად დაბალანსებულია, ერთი მხრივ, აღმასრულებელი, ხოლო, მეორე მხრივ, საკანონმდებლო ხელისუფლების როლი.

ბიზნეს ნიუსი

ლიბერთის ახალი აქცია - #გულით პედაგოგებისთვის

ლიბერთის ახალი აქცია - #გულით პედაგოგებისთვის

ლიბერთის ახალი შეთავაზება სპეციალურად პედაგოგებისთ...

პოპულარული

« სექტემბერი 2020 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური